تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

بهداشت حرفه ای

 

نام مسئول: 

مائده شاه نظری - کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- ساختمان اداری

 

تلفن داخلی:

310

 

شرح وظایف:

- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

- پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

- ارزیابی ریسک در واحدهای مخحتلف بیمارستان

- شناسایی مشاغل موجود جهت تعیین تعداد پرسنل در معرض عوامل زیان آور محیط کار

- بازدید از بخش ها و تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه

- اعلام ایرادات و نواقص موجود و ارائه پیشنهادات در جهت رفع آنها

- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار و پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

- نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور براساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

- تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش به پرسنل در معرض آنها

- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان

- نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

- تهیه دستورالعمل جهت انجام معاینات پرسنل (قبل از استخدام و دوره ای) جهت مشاغل موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

- نظارت بر انجام معاینات پزشکی دوره ای براساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

- اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای از طریق مدیر بیمارستان به مراکز مربوطه

 

پرتال برگزیده سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام