تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

ایمنی بیمار

 

نام مسئول:

زینب موسیوند - کارشناس پرستاری

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- دفتر پرستاری

 

تلفن داخلی:

                        352

 

شرح وظایف :

 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی بیمارستان
 • تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان
 • شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمارو پیگیری انجام اقدامات اصلاحی
 • تهیه گزارش بازدید و دادن پسخوراند به بخش های مربوطه
 • برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار
 • اجرا و پیگیری استانداردهای الزامی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان
 •  نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان
 • اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای خطرات به منظور کاهش خطرات در سازمان
 • بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان
 • تدوین خط مشی برای اجرای 9 راه حل ایمنی بیمار
 •  ارائه گزارشات عملکرد به ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه

 

طراحی سایت توسط پورتال سازمانی نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام