تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

میانگین شاخص رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بخش های درمان بیمارستان فاطمیه سال 1402

 

سه ماهه اول

95

سه ماهه دوم

95

سه ماهه سوم

96

سه ماهه چهارم

97

پورتال سازمانی رتبه یک نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام