تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

فهرست مشاورین واحد توسعه تحقیقات بالینی فاطمیه

ردیف

زمینه ارایه مشاوره /پژوهشیاری

نام و نام خانوادگی مشاور

آخرین مدرک و رشته تحصیلی مشاور

ایمیل

تلفن همراه

۱

مشاورآمار زیستی

 

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

۰۹۱۸۱۱۰۳۱۶۱

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

۰۹۳۵۴۱۸۴۶۵۸

نسرین جیریایی

دکتری تکمیلی تخصصی پزشکی اجتماعی

N_jiryaee@yahoo.com

۰۹۱۸۸۱۲۴۹۳۵

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi۶۸@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۹۶۱۳۰

۲

مشاور اپیدمیولوژی

نسرین جیریایی

دکتری تکمیلی تخصصی پزشکی اجتماعی

N_jiryaee@yahoo.com

۰۹۱۸۸۱۲۴۹۳۵

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

۰۹۱۸۱۱۰۳۱۶۱

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

۰۹۳۵۴۱۸۴۶۵۸

۳

مشاور اخلاق پزشکی

دکتر حمیده پارساپور

متخصص زنان(عضو شورای اخلاق پزشکی)

h.prsapour@umsha.ac.ir

۰۹۱۸۸۵۲۴۲۳۷

۴

مشاور زبان انگلیسی

بیتا عبدی

فوق  لیسانس زبان انگلیسی

bita.abdi.۲۰۱۴@gmail.com

۰۹۳۸۱۶۲۴۴۶۶

دکتر بهناز بصیری

فوق تخصص نوزادان

b_basiri@yahoo.com

۰۹۱۸۸۱۲۱۸۴۸

۵

مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی

لیلی تاپاک

دکتری تخصصی آمار زیستی

Tapak_l@yahoo.com

۰۹۱۸۱۱۰۳۱۶۱

الهه طالبی قانع

دکتری تخصصی آمار زیستی

Talebi_ghane@yahoo.com

۰۹۳۵۴۱۸۴۶۵۸

مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

maryam۱۳۴۶۲۰۰۰@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۸۷۸۲۰

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi۶۸@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۹۶۱۳۰

۶

مشاور امور کامپیوتری

مهین آزادی

کارشناس ارشد کتابداری

Mahinazadi@yahoo.com

۰۹۱۸۸۱۵۳۹۰۳

مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

maryam۱۳۴۶۲۰۰۰@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۸۷۸۲۰

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi۶۸@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۹۶۱۳۰

7

مشاور آشنایی با سامانه پژوهشیار

مریم گروسیان

کارشناس ارشد پرستاری

maryam۱۳۴۶۲۰۰۰@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۸۷۸۲۰

ندا علی محمدی

کارشناس ارشد پرستاری

Nalimohamadi۶۸@yahoo.com

۰۹۱۸۳۱۹۶۱۳۰

 

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام