تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لینک های مفید برای تحقیق و پژوهش علمی

 

ردیف

پایگاه ها و سایت های معتبر

آدرس سایت

1

سامانه اخلاق درپژوهش های زیست پزشکی                                        

https://ethics.research.ac.ir/

2

سامانه منبع یاب

https://rsf.research.ac.ir/

3

سامانه علم سنجی اعضا هیئت علمی

https://isid.research.ac.ir/

4

سامانه مشابهت یابی

https://ppc.research.ac.ir/

5

سامانه پژوهشیار

https://ris.iau.ir/

6

Scopus

https://www.wosgs.ir

7

ISI

https://www.scopus.com

8

Pubmed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

9

Google Scholar

https://scholar.google.com/

10

Science Direct

https://www.sciencedirect.com/

11

Cochrane

http://www.cochrane.org

12

Clinical key

https://www.elsevier.com/products/clinicalkey

13

ایرانداک

https://irandoc.ac.ir/

14

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

https://sid.ir/

15

EMBASE

https://www.embase.com/landing?status=yellow

16

DOAJ

http://www.doaj.org

17

شیوه ساخت پرسشنامه آنلاین از طریق سایت پرسا(سامانه پرسشنامه ساز)

https://porsa.irandoc.ac.ir/

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام