تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لینک های مفید برای تحقیق و پژوهش علمی

 

 

لینک مجله ها

مجلات تخصصی زنان و زایمان

ردیف

https://www.ajog.org/

 

American Journal of Obstetrics and Gynecology

1

http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx

 

Obstetrics & Gynecology

2

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101034398&tip=sid

American journal of obstetrics & gynecology MFM

 

3

http://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1879-3479/

International Journal of Gynecology & Obstetrics

 

 

4

http://www.springer.com/medicine/gynecology/journal/404

Archives of Gynecology and Obstetrics

 

5

http://www.tandfonline.com/toc/ipob20/current

Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology

 

6

http://www.springer.com/medicine/gynecology/journal/10815

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

 

7

https://benthamscience.com/journals/current-womens-health-reviews/

 

Current Women's Health Review

8

https://ijogi.mums.ac.ir/

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

9

https://www.jogcr.com/

مجله تحقیقات زنان، زایمان و سرطان (JOGCR)

10

http://www.jri.ir/en/

مجله  باروری و ناباروری

11

http://www.ijfs.ir/

مجله بین المللی باروری و عقیمی

12

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام