تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لیست اعضای شورای پژوهشی در سال 1395-1393  

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر شهلا نصراللهی

متخصص زنان و زایمان

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

2

دکتر ناهید رادنیا

متخصص زنان و زایمان

رئیس بیمارستان- رئیس شورا

3

دکتر ناهید منوچهریان

متخصص بیهوشی

عضو شورا

4

دکتر مهشید نیکوسرشت

متخصص بیهوشی

عضو شورا

5

دکتر مهناز یاونگی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

6

دکتر بهناز بصیری

متخصص اطفال

عضو شورا

7

دکتر شهره علیمحمدی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

8

دکتر عباس مقیم بیگی

متخصص آمار زیستی

عضو شورا

9

مرضیه اتوگرا

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کارشناس واحد

 

لیست اعضای شورای پژوهشی در سال 1395تا 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر مرضیه سنوئی فریمانی

متخصص زنان و زایمان

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

2

دکتر شهره علیمحمدی

متخصص زنان و زایمان

رئیس بیمارستان

3

دکتر ناهید منوچهریان

متخصص بیهوشی

عضو شورا

4

دکتر مهشید نیکوسرشت

متخصص بیهوشی

عضو شورا

5

دکتر بهناز بصیری

متخصص اطفال

عضو شورا

6

دکتر شهلا نصراللهی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

7

دکتر عباس مقیم بیگی

متخصص آمار زیستی

عضو شورا

8

مرضیه اتوگرا

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کارشناس واحد

9

دکتر فریده کاظمی

دکترای بهداشت باروری

کارشناس شورا

 

 

 

لیست اعضای شورای پژوهشی در سال 1398تا1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر ناهید رادنیا

متخصص زنان و زایمان

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

2

دکتر شهره علیمحمدی

متخصص زنان و زایمان

رئیس بیمارستان

3

دکتر مرضیه فریمانی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

4

دکتر شهلا نصراللهی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

5

دکتر حمیده پارسا پور

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

6

دکتر ناهید منوچهریان

متخصص بیهوشی

عضو شورا

7

دکتر مهشید نیکوسرشت

متخصص بیهوشی

عضو شورا

8

دکتر بهناز بصیری

متخصص اطفال

عضو شورا

9

دکتر لیلی تاپاک

متخصص آمار زیستی

عضو شورا

10

دکتر نسرین جیریایی

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو شورا

11

دکتر فرید عزیزی جلیل

دکتری ویورس شناسی

عضو شورا

12

مریم گروسیان

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

مسؤل واحد توسعه تحقیقات بالینی

13

ندا علیمحمدی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

14

فریبا دانشور

کارشناس ارشد بهداشت

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

لیست اعضای شورای پژوهشی در سال 1399 تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

دکتر ناهید رادنیا

متخصص زنان و زایمان

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی

2

دکتر شمیم پیله ور

متخصص زنان و زایمان

رئیس بیمارستان

3

دکتر شهلا نصراللهی

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

4

دکتر حمیده پارسا پور

متخصص زنان و زایمان

عضو شورا

5

دکتر ناهید منوچهریان

متخصص بیهوشی

عضو شورا

6

دکتر مهشید نیکوسرشت

متخصص بیهوشی

عضو شورا

7

دکتر بهناز بصیری

متخصص اطفال

عضو شورا

8

دکتر لیلی تاپاک

متخصص آمار زیستی

عضو شورا

9

دکتر نسرین جیریایی

متخصص پزشکی اجتماعی

عضو شورا

10

دکتر فرید عزیزی جلیل

دکتری ویروس شناسی

عضو شورا

11

دکتر الهه طالبی قانع

دکتری آمار زیستی

عضو شورا

12

مریم گروسیان

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

مسؤل واحد توسعه تحقیقات بالینی

13

ندا علیمحمدی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام