تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بسمه تعالی

آئین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانهای آموزشی

Clinical Research Development Units (CRDU)

Hospital Research Development Committee (HRDC)

مقدمه:

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات

بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی -درمانی از

طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد .بر این اساس واحدهای توسعه

تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و

فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل می شوند.

ماده ١ -هدف کلی:

-توسعه پژوهشهای بالینی

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظورتوسعه کمی و

کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آئین نامه درمراکز آموزشی-درمانی

تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.

ماده ٢ -اهداف اختصاصی:

١ -تشویق وترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها

٢ -فراهم آوردن تسهیلات موردنیاز پژوهش های بالینی

٣ -توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره بالینی

٤ -ارتقاکمی وکیفی مقالات پژوهشی

ماده ٣ -راه اندازی واحد تحقیقات بالینی:

١ -اختصاص محل مناسب ، تجهیز واحد، فراهم آوری امکانات مناسب دستیابی به منابع و تامین نیروی

انسانی مورد نیاز جهت انجام امور اداری کامپیوتری بعهده بیمارستان می باشد.

٢ -اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با پژوهش به منظور توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

دورهای تخصصی و فوق تخصصی به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

٣ -تامین مشاور آماری و اپیدمیولوژی و مقاله نویسی به زبا ن انگلیسی بر عهده معاونت پژوهشی خواهد

بود

ماده ٤ -تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی:

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی بصورت اختیاری و صرفا در بیمارستانهای دارای واحد توسعه تحقیقات

بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل می شود:

١ -تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاستهای پژوهشی دانشگاه

٢ -بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

٣ -نظارت برحسن انجام فعالی تهای پژوهشی

٤ -تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

٥ -تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

٦ -تلاش و بستر سازی جهت ثبت الکترونیکی اطلاعات بیماران

٧ -بررسی و تصویب طر حهای پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان .)طبق

ضوابطی آه شورای پژوهشی هر دانشگاه تفویض اختیار می کند(

تبصره ١ بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان تابع موازین اخلاقی مورد

تائید کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دانشگاه می باشد.

ماده ٥ -اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان عبارتند از:

١ -معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان

٢ -رئیس بیمارستان

٣ -معاون پژوهشی یا آموزشی بیمارستان )در صورت وجود (

٤ -سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

٥ -یکنفر از اعضا هیات علمی مسلط به متدولوژی تحقیق ترجیحا اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی

٦ -حداقل یکنفر از اعضا هیات علمی هرگروه تخصصی یا فوق تخصصی موجود در بیمارستان به انتخاب

اعضای هیات علمی آن گروه . لزوم شرکت این اعضا در جلسات به منظور بررسی طرحهای پژوهشی

بر حسب مورد و به تشخیص سرپرست واحد خواهد بود.

تبصره ١ -رئیس بیمارستان به عنوان رئیس شورای پژوهشی و سرپرست واحد به عنوان دبیر شورا تعیین

می شود.

تبصره ٢ -اعضای شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می گردند و

انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ٣ -سرپرست واحد بر حسب مورد می تواند از دیگر اعضا گروههای تخصصی جهت بررسی طرحها

دعوت بعمل آورد.

ماده ٦ -سرپرست واحد توسعه پژوهشهای بالینی:

-سرپرست واحد به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه منصوب می گردد و انتصاب

مجدد آن بلامانع است

تبصره ١ -در صورتیکه شورای پژوهشی در بیمارستان تشکیل شده باشد پیشنهاد سرپرست واحد بعهده

شورا خواهد بود.

ماده ٧ -منابع مالی واحد:

واحد توسعه تحقیقات بالینی می تواند از منابع مالی زیر استفاده کند:

١ -حمایتهای مالی معاونت پژوهشی دانشگاه برای اجرای طر حهای تحقیقاتی

٢ -کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

٣ -درآمدهای اختصاصی بیمارستان طبق مقررات جاری

تبصره ١ -طرح های پژوهشی با بودجه بیش از سقف تعیین شده لازم است جهت تخصیص بودجه به حوزه

معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا در دستورکار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

ماده ٨ مراحل درخواست و صدور موافقت

راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی با درخو است معاونت پژوهشی دانشگاه و

بررسی وتصویب آن در معاونت تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.

تبصره ١ -الف - رئیس بیمارستان مربوطه باید موافقت کتبی خود را با راه اندازی واحد طبق ضوابط ماده ٣

اعلام نماید.

ب سیستم کتابخانه بیمارستان باز و امکان دسترسی مناسب به منابع پایه و روز آمد وجود

داشته باشد

پ امکان دسترسی آسان به اینترنت در محل واحد وجود داشته باشد

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام