تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

سوپروایزرهای بالینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

پست سازمانی

1

اکرم بطحائی

کارشناس پرستاری

سوپروایزر بالینی

2

سیده آذر چاووشیان

کارشناس پرستاری

سوپروایزر بالینی

3

زری روندی

کارشناس پرستاری

سوپروایزر بالینی

4

مژده عظیمی

کارشناس مامایی

سوپروایزر بالینی

5

رقیه فلاحی نیا

کارشناس پرستاری

سوپروایزر بالینی

 

محل بخش:

ساختمان قدیم- طبقه همکف

 

شماره داخلی :

221-348

 

شرح وظایف:

 • گرفتن گزارش بیمارستان از سوپروایزر شیفت قبل                          
 • حضور و غیاب پرسنل در بخشها و مطابقت با برنامه
 • پیگیری گزارشات نوشته شده سوپروایزر شیفت قبل                     
 • جابجایی پرسنل در صورت کمبود پرسنل در بخشهای شلوغ
 • تأمین نیرو در صورت غیبت یا استعلاجی پرسنل در شیفت
 • پیگیری مشکلات بخشها از قبیل بیماران بدحال ، فرار بیمار و ...
 • نظارت فعال بر عملکرد پرسنل پرستاری
 • نظارت فعال بر کیفیت خدمات پرستاری طبق استانداردهای موجود
 • همکاری و نظارت در تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش
 • راند بخشها بر اساس برنامه ریزی                        
 • رسیدگی به شکایت پرسنل ، همراهان و بیماران در شیفت
 • اجرای دستورالعمل های ارسالی از طرف مدیریت و ریاست بیمارستان 
 • تحویل داروهای مخدر به بخشهای بیمارستان
 • پیگیری امور مشاوره بیماران با سایر پزشکان                     
 • اعزام بیماران با هماهنگی ستاد هدایت به بیمارستانهای دیگر
 • اطلاع رسانی تختهای خالی بیمارستان به ستاد هدایت
 • گرفتن آمار بیماران بستری و پذیرش شده بخشها
 • هماهنگی بین بخشی واحدهای مختلف
 • ارسال آزمایشات بیماران به آزمایشگاههای خارج از بیمارستان
 • همکاری و نظارت بر عملیات احیاء قلبی و ریوی و ارائه گزارش نتایج به مافوق
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی و نظافتی بیمارستان   
 • همکاری و همراهی با بازرسین ضمن بازدید
 • شرکت در جلسات دفتر پرستاری و طرح مشکلات بیمارستان
 • کنترل و نظارت اوراق پرونده ها ، گزارشات پرستاری
طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام