تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

جلسات برگزار شده در کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه سال1401

 

ردیف

تاریخ جلسه

تعداد پروپوزال

نوع برگزاری جلسه

اعضای حاضر در جلسه

1

1401/01/22

3

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر شمیم پیله ور، دکتر شهلا نصرالهی، دکتربهناز بصیری، دکتر پوران حاجیان، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر مهشید  نیکوسرشت، دکتر  الهه  طالبی قانع، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی, آقای دکتر دکتر فرید عزیزی جلیل و  دکتر محمدکاظم سبزه ای،

2

1401/02/05

2

حضوری

خانم ها : دکترناهید رادنیا ، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر مهشید نیکوسرشت، دکتر شمیم پیله ور، دکتر لیلی تاپاک ،دکتر حمیده پارساپور، دکتر رقیه انوری، دکتر  سیما کامکار، دکتر الهه طالبی قانع، مریم گروسیان، ندا علی محمدی

3

1401/04/13

2

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر حمیده پارساپور، دکتر شهلا نصرالهی، دکتربهناز بصیری، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر مهشید نیکوسرشت، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر رقیه انوری، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی و آقای دکتر دکتر فرید عزیزی جلیل

4

1401/06/07

2

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر حمیده پارساپور، دکتر شهلا نصرالهی، دکتربهناز بصیری، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر مهشید نیکوسرشت، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر رقیه انوری، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی و آقای دکتر دکتر فرید عزیزی جلیل

5

1401/06/14

1

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر میرمعینی، دکتربهناز بصیری، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر حمیده پارساپور، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر سیما کامکار، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

6

1401/06/22

2

حضوری

خانم ها: دکترناهید رادنیا،دکتر شمیم پیله ور، دکتر حمیده پارساپور، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر آیدا علی ضمیر، دکتر نسرین جیریایی دکتر سیماکامکار، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

7

1401/07/18

1

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر شمیم پیله ور، دکتر حمیده پارساپور، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر نسرین جیریایی، دکتر سیماکامکار، دکتر آیدا علی ضمیر، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

8

1401/08/02

2

حضوری

خانم ها: دکترناهید رادنیا، دکتر حمیده پارساپور، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر مریم احمدی، دکتر بهناز بصیری، دکتر نسرین جیریایی،دکتر مریم شکوهی، دکتر شهلا نصرالهی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

9

1401/08/22

2

حضوری

خانم ها: دکترناهید رادنیا،دکتر شمیم پیله ور، دکتر حمیده پارساپور، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر آیدا علی ضمیر، دکتر نسرین جیریایی دکتر سیماکامکار، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

10

1401/09/21

1

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر بهناز بصیری، دکتر حمیده پارساپور، دکترمریم احمدی، دکتر شهلا نصرالهی، دکتر شمیم پیله ور، دکترناهید منوچهریان، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

11

1401/10/12

2

حضوری

خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر بهناز بصیری، دکتر حمیده پارساپور، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر شهلا نصرالهی، دکتر شمیم پیله ور، دکتر لیلی تاپاک، دکتر نسرین جیریایی، دکتر شاهده خوانساری،دکتر مهتا رزاقی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

12

1401/11/10

2

حضوری

10 خانم ها: دکترناهید رادنیا ، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر بهنازبصیری، دکتر لیلی تاپاک ،دکتر حمیده پارساپور،دکتر الهه طالبی قانع،دکتر نسرین جیریایی، مریم گروسیان، ندا علی محمدی

13

1401/12/01

2

حضوری

01خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر حمیده پارساپور، دکتر شمیم پیله ور، دکتربهناز بصیری، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر رقیه انوری علی آبادی، دکتر لیلی تاپاک، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

 

سال 1401: 24 پروپوزال، 13 جلسه 72 ساعت

 

جلسات برگزار شده در کمیته تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه سال1402

 

ردیف

تاریخ جلسه

تعداد پروپوزال

اعضای حاضر در جلسه

1

1402/01/21

2

خانم ها کتر شمیم پیله ور، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر بهناز بصیری، دکتر حمیده پارساپور، دکتر لیلی تاپاک، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر نسرین جیریایی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی و آقای دکتر فرید عزیزی جلیل

2

1402/02/18

2

خانم ها کتر شمیم پیله ور، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میر معینی، دکتر بهناز بصیری، دکتر حمیده پارساپور، دکتر الهه طالبی قانع، ، دکتر نسرین جیریایی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

3

1402/03/23

2

حضور خانم ها کتر شمیم پیله¬وری، دکترناهید رادنیا، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر مریم احمدی، دکتر نسرین جیریایی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

4

1402/04/12

2

حضور خانم ها کتر شمیم پیله¬وری، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر نسرین جیریایی، دکتر بهناز بصیری، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

5

1402/06/13

3

خانم ها کتر شمیم پیله¬وری، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکتر ناهید منوچهریان، دکتر لیلی تاپاک، دکتر نسرین جیریایی، دکتر بهناز بصیری، دکتر حمیده پارساپور، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی و آقای دکتر علی اصغر وحیدی نیا

6

1402/07/03

2

خانم ها کتر شمیم پیله¬وری، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکترمریم احمدی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر نسرین جیریایی، دکتر بهناز بصیری، دکتر رقیه انوری علی آبادی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

7

1402/10/25

1

25خانم ها کتر شمیم پیله¬وری، دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکترمریم احمدی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر نسرین جیریایی، دکتر بهناز بصیری، دکتر مریم نیکوفر، دکتر مریم شکوهی، دکتر الهه طالبی قانع مریم گروسیان و ندا علیمحمدی

8

1402/11/16

3

16خانم ها دکترناهید رادنیا، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکترمریم احمدی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر بهناز بصیری، دکتر آیدا علی ضمیر، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی و آقایان رامین کهایی، فرید عزیزی جلیل

9

1402/12/07

2

7خانم ها دکتر ناهید رادنیا، دکتر شمیم پیله ور، دکتر عفت السادات میرمعینی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر الهه طالبی قانع، دکتر بهناز بصیری، دکتر مریم شکوهی، دکتر آیدا علی ضمیر، دکتر مژده افخمی گلی، مریم گروسیان و ندا علیمحمدی (کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی فاطمیه) آقایان رامین کهایی، دکتر غلامرضا کلوندی

 

سال 1402: 19 پروپوزال، 9 جلسه، 57 ساعت

 

 

 

طراحی سایت نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام