تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

1-اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره پزشکی عمومی در چارچوب این آئین نامه و متناسب با تخصص و وظایف علمی خود می توانند طرح پژوهشی ارائه دهند.

2. شورای پژوهشی واحد حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل میشود و درصورت لزوم و به صلاحدید سرپرست واحد جلسات فوق العاده برگزار میگردد.

3. جلسات شورای پژوهشی و تحقیقات بالینی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد.

4. ریاست جلسات شورای واحد بر عهده سرپرست واحد و یا جانشین ایشان (معاونت آموزشی و یا رئیس بیمارستان)میباشد.

5. برای تشکیل شورا حضور سرپرست واحد یا جانشین ایشان به عنوان رئیس جلسه الزامیست.

6. نسخه ای از صورتجلسات شورای واحد باید به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

7. در صورتیکه طرح پژوهشی پایان نامه باشد نسخه ای از صورتجلسات به مدیریت پژوهشی دانشکده پزشکی و یا یک نسخه نیز به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال میگردد.

8. جهت انجام طرح های بدون هزینه در مرکز که پروپوزال کامل ندارند ، پس از ارائه خلاصه طرح ، در جلسات شورای پژوهشی واحد مطرح شده و سپس مجوز انجام طرح به آنها داده میشود.

9. مجریان پروپوزالهای مطرح شده در جلسه حداکثر ظرف مدت 3هفته یامدت تعیین شده از طرف واحد ، موظف به اصلاح پروپوزال خود و تحویل آن به واحد جهت تأیید کارشناس میباشند در غیر اینصورت تصویب و عدم تصویب پروپوزال منوط به طرح مجدد در شورا می باشد.

10. مدت زمان انجام طرح از زمان تصویب پروپوزال میباشد.

11. پروپوزال های تحقیقاتی به صورت تکمیل شده به همراهCDبه واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده میشود.

12. پروپوزال های پایان نامه ها باید برگ تصویب شورای گروه را داشته باشند و حتماً به همراه نامه مدیر گروه به همراهCDبه واحد توسعه تحقیقات بالینی تحویل داده شوند.

13. طرح های تحقیقاتی قبل از جلسه پژوهشی توسطکارشناس مورد بررسی قرار می گیرند. (حضور 2کارشناس در جلسه الزامی است در صورت عدم حضور کارشناس ، فرم کارشناسی قبل از جلسه به مسئول واحد تحویل داده می شود.)

14. در مورد طرح های تحقیقاتی ، مجری موظف است گزارش نهایی طرح خود را به موقعبه واحد تحویل دهد.

15.طبق مقررات واحد ، گزارش نهایی توسطکارشناس طبق اصول نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند.

16. در صورت تأیید گزارش نهایی طرح تحقیقاتی توسطکارشناس مربوطه ، گزارش نهایی طرحتحقیقاتی به همراهCDو کد طرح و گزارش زمان تحویل به موقع به مدیر پژوهشی دانشگاه ارسال میشود.

17. تصمیم گیری در مورد عقد قرارداد و بودجه در مورد کلیه طرح ها (پایان نامه و تحقیقاتی ) ، با معاونت تحقیقات و فناوری یا مدیر پژوهشی دانشگاه بوده و واحد توسعه تحقیقات بالینی مسئولیتی در قبال آن ندارد.

18. درحال حاضر سقف تعداد پایان نامه های مربوط به هر عضو محترم هیأت علمی جهت راهنمایی دانشجویان در مقطع کارورزی ، پنج پایان نامه میباشد.

19. لازم است در تمامی پایان نامه ها و گزارش نهایی طرح هایی که از مشاوره های واحد بهره مند میشوند در قسمت تقدیر و تشکرات ، نام واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قید گردد.و یک از نسخه از مقالات حاصل از طرح های مطرح شده در جلسه ، به واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردد.

20. سقف بودجه طرح های تحقیقاتی برای این مرکز ، پنجاه میلیونریال برای اعضای هیأت علمی با درجه استادیاری و بالاتر و نیز متخصص غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه می باشد . سقف بودجه برای اعضای هیأت علمی مربی و دکترای حرفه ای و کارشناس ارشد غیر هیأت علمی شاغل در دانشگاه حداکثر سی و شش میلیون ریال بوده و برای کارشناسانی کهگواهی گذراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی را ارائه نمایند ، بیست میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

21. پروپوزال پایان نامه ها به صورت کامل و امضاء شده به همراه یک عدد سی دی به پیوست برگ تصویب شورای گروه آموزشی تحویل گرفته میشود.

22. جهت انجام طرح هایی که در ارتباط با موارد انسانی انجام میشود کمیته اخلاق توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز تشکیل و طرح مورد بررسی قرار می گیرد.

23.مجری مکلف است طرح پژوهشی خود را طبق مفاد قرارداد و طرح نامه مصوب در چهار چوب جدول زمان بندی شده به پایان برساند.

24. تمدید مدت انجام طرح منوط به درخواست کتبی مجری و موافقت شورای پژوهشی واحد و کمیته تخصصی مربوطه است.

25.هرگونه تغییر در مفاد قرارداد با درخواست کتبی مجری و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه خواهد بود

26-مجری مکلف است حداقل یک مقاله حاصل از طرح پژوهشی را درنشریه هایمعتبر علمیپژوهشی منتشر کند.

27.بودجه طرح های پژوهشی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تأمین میشود و میزان آن هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین میگردد.

28. مالکیت حقوق مادی و معنوی حاصل از طرح های پژوهشی درچارچوب قوانین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام