تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه

 

سرکار خانم دکتر ناهید رادنیا

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:  Radnia_@yahoo.com

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام