تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تشکر و قدردانی در مقاله:

نویسندگان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر حمایت مالی این مطالعه و واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بعثت به خاطر همکاری و مشاوره در قالب طرح شماره 000000000 تشکر و قدردانی می نمایند. این مقاله برگرفته از پایان نامه/ طرح دوره0000000000است.

تشکر و قدردانی در پایان نامه:

نویسندگان از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به خاطر حمایت مالی این مطالعه و واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی بعثت به خاطر همکاری و مشاوره در این زمینه تشکر و قدردانی می نمایند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام