صفحه اصلی > اعتبار بخشي > كتابچه ها > ليست ساير كتابچه ها 

ليست كتابچه هاي تهيه شده در واحد اعتباربخشي بيمارستان فاطميه

 

آتش نشاني

آيين نامه ها و دستورالعمل ها

ايمني بيمار

ايمني سلامت شغلي و بهداشت محيط (اطلاعات عمومي)

ايمني سلامت شغلي و بهداشت محيط (اختصاصي بخشها)

تجهيزات پزشكي

خط مشي ها و روش هاي اجرايي

دارويي

كنترل عفونت

مقررات اداري

مقررات انضباطي

مديريت بحران

كليه كتابچه هاي فوق تهيه شده و در واحد اعتبار بخشي موجود مي باشد.

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved