صفحه اصلی > دفتر پرستاري 

دفتر پرستاري

 

سرکار خانم طاهره اسکندرلو

 

سابقه كار: 26 سال                                                                                                                                                                                                                                                                      

مدرك تحصيلي :کارشناس ارشد پرستاری

سابقه اجرایی: 1- 12 سال مسئول اتاق عمل

                     2- 15 سال مسئول مرکز استریل

                      4 سال سوپروایزر کنترل عفونت از سال 1394-1398

                      از سال 1394 مسئول کمیته های بیمارستانی

                       عضو کمیته:/ عضو تمامی کمیته های بیمارستان 

                     اولین سال مدیر خدمات پرستاری 98/07/01

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش :

6 نفر  سوپروايزر، 1 نفر سوپروايزر آموزشي،

کارشناس ایمنی بیمار،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،1 نفر آموزش به بيمار

1 نفر كنترل عفونت،‌1 نفر گواهي ولادت ،1 نفر منشي،‌ 1 نفر خدمتگذار

شماره داخلي : 229-221-284

 

اهداف

-- برنامه ریزی درزمینه ارتقاء و بهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات به بیمار بااجرای برنامه های اعتباربخشی و ارتقاء خدمات اورژانس

-- تعیین برآوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری و مامایی

-- ایجادهماهنگی دربرنامه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمرفعالیت های پرستاری و مامایی

-- ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران ازخدمات پرستاری و مامایی

-- ارتقاء رضایتمندی کارکنان ازطریق ایجاد ارتباط موثر و عملکرد مطلوب آنها

-- پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی برعملکرد در واحد پرستاری و مامایی

-- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانمندیهای افراد در شیفت ها و بخش های مختلف

-- تعیین و پیشنهادبودجه موردنیاز و اولویت بندی اجرای برنامه های پرستاری

-- بازدید مستمر ازواحدها در شیفت های مختلف

-- ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادرپرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک

-- ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در بخش های مختلف

-- تهیه و ارائه جزوات و پمفلت های آموزشی موردنیاز بخش ها به آنها

-- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری و مامایی براساس استانداردهای تعیین شده بااستفاده از ابزارهای مناسب،چک لیست ها(تاکید بررعایت اصل استاندارد تحویل بالینی،نحوه دارو دادن و .....)

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved