صفحه اصلی > اعتبار بخشي > كميته اعتبار بخشي 

اعتبار بخشي

 

مسئول بخش: آرزو ظفري

مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد مدیریت

سابقه كار: 6 سال


 

==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 1 نفر

شماره داخلي : 310

 

 

اهداف

استقرار نظام اعتباربخشي نوين به جاي ارزشيابي بيمارستانها


 

فعاليت هاي صورت گرفته

تدوين رسالت و چشم انداز بيمارستان

تدوين كتابچه هاي استاندارد(كنترل عفونت، آشنايي كلي با بيمارستان،‌بحران،‌آتش نشاني، مقررات اداري، مقررات انضباطي، ايمني)

تدوين كتابچه اختصاصي ايمني بخشها

تدوين خط مشي ها

تدوين پرونده پرسنلي

استخراج كمبود ملزومات و تجهيزات

بررسي استانداردهاي ايمني فيزيكي و فضاي فيزيكي

 


 

 

اعتبار بخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرآيندهاي مبتني بر استاندارد و با در نظر گرفتن پيامدهاي سلامت ، بعنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند ، جهت تامين ايمني بيمار ، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان ، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزه مراقبتي ياري مي نمايد.لذا با توجه به جايگزيني مدل اعتبار بخشي به جاي ارزشيابي مراكز درماني اجرا و پياده سازي اين مدل در بيمارستانها  حائز اهميت ميباشد.

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved