صفحه اصلی > منشور حقوق بیمار > منشور حقوق مادردر لیبر 

منشور حقوق مادر در بخش زايمان و ليبر

 

حريم خصوصي و پوشش مادر باردار در تمامي مراحل ليبر و زايمان رعايت مي گردد.

شيو و انما بر اساس درخواست مادر انجام ميگيرد و از انجام روتين آن خودداري ميشود.

در صورت عدم تمايل مادر باردار به انجام معاينه واژينال توسط پزشك مرد ، مطابق خواست وي عمل ميگردد.

هنگام انجام معاينات توسط پزشك مرد ، پرسنل خانم در كنار مادر باردار حضور مي يابد.

در مواردي كه مادر جز گروه كم خطر تلقي ميشود در طي مراحل ليبر به وي آزادي حركت داده ميشود.

در مواردي كه مادر جز گروه كم خطر تلقي ميشود طبق ميل مادر به وي نوشيدني سرد يا گرم و خوراك سبك داده ميشود.

همراه آموزش ديده در تمامي مراحل ليبر و زايمان ، اجازه حضور در كنار مادر باردار را دارد.

جهت استفاده از روش هاي دارويي جهت كاهش درد زايمان ، پس از ارائه توضيحات در مورد مزايا و معايب آن رضايت مادر جلب ميگردد.

از استفاده روتين از داروهاي القا كننده زايمان خودداري شده و استفاده فقط بر اساس انديكاسيون و پس از ارائه توضيحات و كسب رضايت مادر انجام ميگيرد.

پس از ارائه توضيحات لازم در مورد انواع زايمان (طبيعي و سزارين ) به مادر حق انتخاب داده ميشود.

انجام سزارين بر اساس انديكاسيون ميباشد.

انجام اپي زياتومي فقط بر اساس انديكاسيون انجام ميگيرد و از انجام روتين آن خودداري ميشود.

بلافاصله پس از زايمان ، نوزاد در آغوش مادر قرار داده ميشود.

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved