صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > گواهی ولادت 

 

 گواهي ولادت - ثبت مواليد

 

مسئول واحد گواهي ولادت : خانم مینا رشادی

مدرك تحصيلي : ليسانس مامايي

سابقه كار : 9 سال

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 1نفر

شماره داخلي : 249  

 

فعاليت هاي صورت گرفته در بخش 

ثبت اطلاعات شناسنامه اي پدر و مادر و تاريخ دقيق تولد امضا و مهر ماماي مسئول بدون خط خوردگي و خدشه

تشكيل كلاس آموزش پدران و پمفلت آموزشي

چك شناسنامه پدر و مادر نوزاد و تاريخ عقد و ازدواج و تمامي مشخصات و تطابق آنها با پدر و مادر نوزاد

تهيه پرينت صبحگاهي روزانه از اسامي نوزادان و ....

صدور گواهي ولادت

تبت مواليد بيمارستان (مواليد زنده) 

راه اندازی سیستم اینترنتی صدور گواهی ولادت در سایت ثبت احوال استان همدان و ارسال آنلاین اطلاعات گواهی ولادت به تمام

شهرستان های استان همدان

 

 

مدارك زير جهت صدور گواهي ولادت

شناسنامه و كارت ملي پدرو  مادر نوزاد

حضور يكي از والدين الزامي است .

 معاینه و تطبیق بیماران مشکوک و مادرانی که فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزندشان بیش از پنج سال میباشد.

مراجعه به اداره ثبت احوال جهت تحویل گواهی ولادت های صادرشده و همچنین گرفتن بسته های گواهی ولادت خام

 

متصدي ثبت گواهي ولادت

ثبت زايمان جديد : ثبت اطلاعات مربوط به مادر نوزاد ، ثبت اطلاعات مربوط به پدر نوزاد ، تكميل گواهي ولادت در كامپيوتر ، تاييد اوليه مواليد ثبت شده و تاييد نهايي مواليد

ارائه پمفلت های آموزشی،مشاوره پدران به والدین نوزادان

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved