صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > مدارک پزشکی 

واحد مدارك پزشكي

رئيس واحد : زهره آب آب زاده

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس مديريت بيمارستاني

سابقه كار: 25 سال


 

 ==========

مسئول واحد : هنده صادقي

مدرك تحصيلي : كارشناس مدارك پزشكي         

 سابقه خدمت : 8 سال

 

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش: 2 نفر كارشناس، 8 نفر پرسنل  

شماره داخلي : 311

 

واحدهاي تحت نظر اين واحد :

1-  آمار : در اين واحد روزانه به طور مسنمر و منظم آمار و اطلاعات بيماران از 6 بخش بستري جمع آوري مي شود و اطلاعات مورد نظر پس از تجزيه و تحليل به مراكز مختلف ارسال مي گردد.

2-  كدگذاري : با استفاده از كتاب هاي طبقه بندي بين المللي بيماريها همه تشخيص هاي اوليه، حين درمان، علت هاي مرگ و مير، علل خارجي منجر به حوادث و سوانح توسط كارشناس مدارك پزشكي طبقه بندي مي شود.

3-بايگاني پزشكي : تحويل پرونده ها از واحد ترخيص و كنترل آنها از نظر كامل بودن و مرتب كردن آنها طبق دستور العمل 

 

اهداف واحد :

دسته بندي پرونده هاي پزشكي بر حسب تشخيص نهايي، اقدامات انجام شده درماني، عوامل خارجي و ساير مراجعاتي كه بيمار به علت آن پذيرش شده است به منظور استفاده هاي پژوهشي و تحقيقاتي

تهيه اطلاعات دقيق تعداد خدمات ارائه شده كلينيكي، پاراكلينيكي و بستري به بيماران و تهيه گزارشات آماري بصورت جداول، نمودارها و تحليل نتايج آنها به منظور استفاده مديران و برنامه ريزان بيمارستان و سطوح بالاتر مديريتي

نگهداري سيستماتيك پرونده هاي پزشكي به نحو قابل دسترس براي بيماران و ساير استفاده كنندگان مجاز نسبت به اطلاعات پزشكي

آموزش مستمر رزيدنتها (زنان و اطفال) و اينترنها درخصوص تكميل صحيح پرونده ها

كاهش نواقص در پرونده هاي بايگاني پزشكي

توسعه و ارتقاي فعاليتهاي واحد مدارك پزشكيفعاليت هاي صورت گرفته در اين واحد :

تحويل پرونده ها از واحد درآمد

تنظيم پرونده ها

وارد كردن شماره هاي اصلاح شده بر روي اوراق پرونده ها

كدگذاري پرونده هاي بستري در بيمارستان

پوشه گذاري پرونده ها

تبت پرونده ها در سيستم بيمارستاني HIS

جايگذاري پرونده ها

 بايگاني پرونده هاي بستري و سرپايي

 تهيه و جمع آوري امارهاي بخش هاي بستري و سرپايي به صورت ماهانه

پاسخگويي به مراجع قضايي و ارباب رجوع

پاسخگويي به آمار درخواستي

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved