صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی > انبار 

واحد انبار

 

رئيس واحد :‌ زبيده راوندي

مدرك تحصيلي : ديپلم

سابقه كار : 24 سال


==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 3 نفر

شماره داخلي:‌ 259

 

اهداف

استاندارد سازي فضاي انبار مركزي

اصلاح وضع موجود انبار در مغايرتهاي به وجود آمده 

هماهنگي با رياست، مديريت و تجهيزات پزشكي و بخشها در مورد واگذاري اجناس تخصصي


فعاليت هاي صورت گرفته 

 برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود

 همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده 

نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان

مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده 

صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا

صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا 

صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه 

صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم

ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي 

طبقه بندي ، تنظيم ، و كدگذاري كالا

همكاري با حسابداري انبار

ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط و ساير موارد مرتبط

دريافت سفارش كالا و خدمات مورد نياز سازمان از واحدهاي گوناگون و بررسي و رسيدگي به آنها 

درخواست خريد كالاها به واحد سفارشات خارجي يا تداركات داخلي ،در صورت عدم موجودي كافي 

مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها

پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها

تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط

صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كارتهاي مربوطه

تهيه گزارشات لازم در مورد ضايعات ،موجود و نظرات اصلاحي

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved