صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > بهداشت محیط 

بهداشت محيط

 

 

مسئول واحد : زهرا نامي فرد    

مدرك تحصيلي : کارشناس ارشد بهداشت و ارتقاء سلامت روان  

سابقه خدمت : 20 سال


==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 1 نفر كارشناس

شماره داخلي :292

 

 

فعاليتهاي صورت گرفته در واحد 

هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه

 تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط براي كاركنان رده هاي مختلف.

 بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبكه عمومي ،شبكه خصوصي)و تشكيل پرونده مربوط به آن.

 كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي و شيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرايط موجود.

 نظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفكيك ،انتقال ،نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني.

كنترل حشرات و جوندگان با الويت بهسازي محيط ،دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز ،استفاده اصولي از روش هاي شيميايي .

نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بيمارستان .

اقدامات لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي و ضدعفوني ( روپوش كلاه دستكش ماسك چكمه و... ) و تدارك سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان .

بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش ،سرمايش ) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمال موجود.

نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل:

(شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه ،وضعيت سردخانه ،انبار نگهداري مواد غذايي ،سرويس هاي بهداشتي ،بهداشت فردي كاركنان ،اتاق استراحت كاركنان ،شستشو و ضدعفوني ظروف ،شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ ، وسايل و ظروف مورد استفاده و.....)

نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي از نظر تفكيك البسه عفوني و غير عفوني در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههاي شوينده اتوماتيك و مواد پاك كننده مناسب و نهايتا ضدعفوني و اطوكشي البسه بخش عفوني و آلوده

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved