صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > تحقیق و توسعه 

واحد تحقيق و توسعه


مسئول واحد : آرزو ظفري

مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی            

سابقه خدمت : 4 سال


==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 1 نفر

شماره داخلي : 310

 

اهداف واحد

ارتقاء استانداردهاي بيمارستان بر اساس استانداردهاي جديد اعتبار بخشي

راه اندازي و اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي


فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

 تدوين و بررسي فرايندهاي حاكميت باليني

 بررسي استانداردهاي اعتباربخشي واحدهاي بيمارستان

تعیین رابط برای بخش ها

نظارت برفعالیت های اعتباربخشی

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved