صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > بهبود کیفیت 

واحد بهبود كيفيت

 

مسئول واحد : زهرا نامی فرد

مدرك تحصيلي : كارشناس بهداشت محیط

سابقه خدمت : 15 سال

 

 ==========

شماره داخلي : 292

تعداد پرسنل موجود در واحد:  1نفر كارشناس

 

اهداف واحد

افزايش رضايتمندي بيماران و مراجعين

راه اندازی سیستم منسجم و نوین رسیدگی به شکایات

افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان

تسريع در روند ترخيص بيماران 

پياده سازي و استمرار بر اجراي سيستم جامع مديريت كيفي


فعاليت هاي صورت گرفته در واحد :

طراحي برنامه عملياتي سالانه بيمارستان

طراحي و بازنگري دستورالعمل و روش اجرايي اختصاصي هر بخش

پيگيري و رفع خدمات نامنطبق پيش آمده در بيمارستان

برگزاري جلسات خدمات نامنطبق و بازنگري مديريت در صورت لزوم

ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف مدون سال جاري و پيگيري موارد انجام نشده

جمع آوري فرم هاي گزارش عملكرد سه ماهه واحدها و بخش هاي بستري و سرپايي و بازنگري آنها در كميته بازنگري مديريت

پيگيري اقدامات اصلاحي و يا پيشگيرانه واحدها و بخش هاي بستري و سرپايي

حفظ و ارتقا گواهينامه ايزو

انجام مميزي داخلي در بخش ها  و واحدهاي تحت ايزوي بيمارستان

تدوين اهداف سالانه در بيمارستان

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved