صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی > تدارکات(کارپردازی) 

تداركات (كارپردازي)

مسئول واحد : مهدی قانئی

مدرك تحصيلي : فوق دیپلم روابط عمومی

سابقه خدمت : 14 سال

 

==========

تعداد پرسنل موجود در واحد : 2 نفر
شماره داخلي :246

 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

خريد اقلام مصرفي روزانه بيمارستان

خريد دستگاههاي پزشكي از ساير استانها

تنظيم اسناد و سند هزينه هاي مربوطه

تنظيم اسناد داروئي و تجهيزات دارويي داروخانه

تنظيم اسناد مربوط به قراردادهاي بيمارستان

هماهنگي با واحد تجهيزات پزشكي دانشگاه جهت خريد تجهيزات پزشكي

واريز مبلغ اجناس خريداري شده اسناد دارويي و مصرفي و پزشكي

واريز ماليات اجناس خريداري شده به حساب دارايي و گرفتن فيش واريزي جهت اسناد

پيگيري هزينه ها  جهت استرداد مبلغ فاكتورها از حسابداري

پيگيري اسناد خريداري شده پزشكي و دارويي و تاييد آنها از اداره كل و گرفتن فيش واريزي جهت اسناد

پيگيري و اخذ مجوزهاي لازم جهت خريد اقلام اموالي از معاونت منابع انساني

اخذ و پيگيري مجوزهاي لازم جهت خريد تجهيزات پزشكي از اداره كل تجهيزات پزشكي 

تهيه و تنظيم اسناد بنزين و كنترل مصرف بنزين بر اساس كيلومتر طي شده

تخليه و بارگيري اجناس خريداري شده

تخليه و بارگيري كپسول ها O2- N2O-  - ايران گاز و ....

هماهنگي با شركت ها جهت خريداري اجناس

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved