صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور مالی 

امور مالي 


مسئول واحد : فاطمه بختياري 

مدرك تحصيلي :کارشناس حسابداري

سابقه خدمت: 23سال


 

==========

 تعداد پرسنل موجود در بخش:3 نفر كارشناس،  2 نفر ديپلم 

شماره داخلي : 231-234

 

اهداف واحد

پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل

خريد هزينه هاي مصرفي و اموالي بيمارستان

خريد و تجهيز بخشهاي بيمارستان

 

معرفي واحد هاي بخش

واحد درآمد

واحد ترخيص

واحد امين اموال

واحد تداركات

واحد انبار


فعاليت هاي صورت گرفته در واحد

تنظيم اسناد پرسنلي

تنظيم اسناد هزينه مصرفي

تنظيم اسناد دارويي

 تنظيم اسناد تجهيزات

تهيه مغايرت ها و تراز ماهيانه

ثبت اسناد در برنامه نظام نوين و اجراي حسابداري تعهدي

پرداخت اسناد

پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل

پرداخت قرارداد شركت ها

تنظيم بيمه ماهانه پرسنل و ارسال به تامين اجتماعي

تنظيم بيمه ماهانه پرسنل و ارسال به بيمه خدمات درماني

تنظيم كسورات بانك ها و ارائه آن به بانك هاي مربوطه

تنظيم كارانه پزشكان و پرسنل

 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved