صفحه اصلی > واحد های پشتیبانی > امور اداری 

 

امور اداري

مسئول واحد: خانم حسینی

مدرك تحصيلي : لیسانس مدیریت دولتی

سابقه خدمت :10 سال


 

 

==========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 3 نفر كارشناس، 2 نفر پرسنل، 1 نفر تايپيست

شماره داخلي : 247-347

 

 

 

معرفي واحدهاي بخش و توانمنديها

كارگزيني

 دبيرخانه

بايگاني پرسنلي

 

واحد كارگزيني

كارگزين : خانم بيات

مدرك تحصيلي : ليسانس فقه و حقوق

سابقه خدمت :  20 سال


======================

مسئول آمار و دفاترکارگزینی: مهناز وجدانی اسخاء

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم کتابداری

سابقه خدمت:15 سال

======================

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد كارگزيني

تهيه كليه مينوت هاي اداري

پيگيري كليه نامه هاي ارجاعي

تهيه كليه آمارهاي پرسنلي و اداري

صدور احكام پرسنل

نظارت بر اضافه كار و كارانه پرسنل

تهيه و نظارت بر كليه قراردادهاي بيمارستان

نظارت بر كليه امور بايگاني و دبيرخانه

محاسبه پاس هاي ساعتي

ارزشيابي سالانه پرسنل

حضور وغياب پرسنل و ....

صدور ماموریت ها

تهییه و تنظیم آمار کلیه پرسنل در بیمه تکمیلی

ثبت کلیه ساعات شروع و پایان کار پرسنل

محاسبه پاس های شخصی پرسنل

ثبت آمار پرسنل در سیستم آواب

 واحد دبيرخانه

مسئول واحد :آقای قدیمی

مدرك تحصيلي : ديپلم  

سابقه خدمت : 26 سال   

شماره داخلي : 232

 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد دبيرخانه

تحويل نامه هاي خارج از سازمان و تحويل آن به واحدهاي مربوطه

پست کردن نامه ها

ثبت نامه ها به همراه شماره و مو ضوع جهت بررسي و پيگيري آنها

ارسال نامه ها و درخواست هاي از سوي مديريت و رياست به واحدهاي مربوطه

 

واحد بايگاني پرسنلي

مسئول واحد : آقای قدیمی

مدرك تحصيلي : ديپلم   

سابقه خدمت : 26 سال

شماره داخلي :232

 

 

 

فعاليت هاي صورت گرفته در واحد بايگاني

تفكيك كردن نامه ها بر اساس موضوع و ثبت شماره آنها در دفتر مربوطه

مرتب كردن رونده هاي پرسنل ( شامل حكم ها و نامه هاي داخلي و خارجي سازمان )

بايگاني مرخصي هاي پرسنل

تنظيم پاس هاي پرسنل و ارسال نامه هاي مرخصي استحقاقي ناشي از پاس هاي افراد

نگهداري و تنظيم پرونده هاي پسنل سمي و پيماني شامل پرونده هاي محلي و ستادي

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved