صفحه اصلی > واحد های پاراکلینیکی > داروخانه 

 واحد داروخانه

مسئول فنی(شیفت صبح) :سپیده دادسنج

مدرك تحصيلي : دكتراي داروسازي

سابقه كار : 1 سال

 مسئول فنی (شیفت عصر ):زهره سیفی

مدرك تحصيلي : دكتراي داروسازي

سابقه كار : 7 ماه

مسئول فنی بخش بستری:سمانه اسدی

مدرك تحصيلي : دكتراي داروسازي

سابقه كار : 3 ماه

 ==========

 مسئول واحد : خانم مالمير 

مدرك تحصيلي : ديپلم اقتصاد

سابقه خدمت : 25 سال

  

 ===========

تعداد پرسنل موجود در بخش : 3 نفر

شماره داخلي : 285 -225

 داروخانه جهت بيماران سرپايي و بستری  در شيفت صبح و عصر فعال مي باشد .

   اهداف واحد

كنترل نسخ  داروخانه

كنترل مستمر داروها

متمرکزسازی ، بهبود و افزایش فضای انبار دارویی

انجام خدمت تلفیق دارویی توسط داروساز

بررسی خطاهای دارویی هر سه ماه یکبار توسط داروساز

برگزاری ماهیانه کمیته های دارو و تجهیزات پزشکی در دفتر مدیریت بیمارستان

  تحویل و نظارت داروهای مخدر به بخشهای بستری

  اهم فعاليت هاي واحد :

تهيه ليست داروهاي مصرفي وتجهیزات پزشکی

تماس با شركت هاي دارويي

تحويل دارو از شركت ها ، تجهيزات پزشكي و مطابقت نمودن فاكتور با اقلام تحويلي

تنظيم سند جهت حسابداري

گرفتن گزارشات مورد نياز

كنترل داروها از لحاظ تاريخ مصرف

ثبت درجه هاي انبار ، يخچال و داروخانه

آوردن دارو از انبار و چيدن در قفسه ها به صورت روزانه

پيچيدن نسخ آزاد درمانگاه،بخش نازایی(IVF) و ....

تهيه ليست نسخ بيمه در پايان هر ماه و چك نسخ و تحويل به واحد درآمد

چك قبوض 24 ساعته و بایگانی در داروخانه

تهيه و توزيع دارو و تجهيزات پزشكي جهت بيماران بستري و سرپايي

تهيه و توزيع البسه يكبار مصرف (ملحفه-زيرانداز-گان-لباس-شلوار) و ساك مخصوص بيماران بستري

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved