صفحه اصلی > مدیریت 

 

                                                  مديريت بيمارستان

 

 

مدیریت بیمارستان: آقای سید علی اشرف حسینی

 

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مدیریت

 

پست سازمانی : مدیریت بیمارستان

 

سوابق : 

*سوپروایزر بیمارستان امام خمینی 1378-1385

*سرپرستار بخش سوختگی بیمارستان امام خمینی (ره)1380 - 1385

*مدیر پرستاری بیمارستان بعثت  از بدو تاسیس مهر ماه 1385-1388

*معاون اجرائی مدیریت بیمارستان بعثت از آبان 1388-1398

*مدیر پرستاری بیمارستان بعثت تیرماه 1390 -1393

*مسئول عملیات اجرائی و راه اندازی MRI بعثت 1394

*مسئول تجهیز و بهره برداری بیمارستان سوانح سوختگی 1395

*مسئول IPD بیمارستان بعثت 1396

*مدیر عامل تعاونی پرستاری دانشگاه از سال 1380

*عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن پرستاری 1386 تا 1392

*مدیریت مرکز آموزشی درمانی فاطمیه از سال 1398

عضو کمیته:/ عضو تمامی کمیته های بیمارستان

 


شماره تماس : 38277459 -  081

شماره داخلي : 237


 

 

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved