صفحه اصلی > واحد آموزش > واحد آموزش پزشکان و دستیاران > کارگاه های آموزشی 

کارگاههای آموزشی

 

کلیه کارگاهای آموزشی ویژه اساتید محترم هیات علمی از طریق دانشکده پزشکی و معاونت پژوهشی(تحقیقات و فناوری)

و معاونت آموزشی(واحد بازآموزی مداوم دانشگاه) برگزار میگردد.هرعضو هیات علمی در بدو ورود به خدمت ملزم به گذراندن

دوره ها و کارگاهای آموزشی میباشد.

 


 

کلیه کارگاههای آموزشی ویژه دستیاران زنان در ابتدای پذیرش دستیار توسط دانشکده پزشکی(واحد امور دستیاری) برگزار میگردد و

این کارگاهها شامل مقاله نویسی و روش تحقیق،CPR بزرگسالان،CPR نوزادان ،اخلاق پزشکیEBM ،پزشکی قانونی

می باشدوگواهی پایان دوره ازطرف اموردستیاری صادر و در پرونده دستیاران قرار میگیرد.

 بروزرساني اخبار : واحد روابط عمومي

تمامي حقوق  مادي و معنوي متعلق به بيمارستان فاطميه مي باشد 

Copy right: 2010-2012 Hospital Fatemieh Hamedan - All rights reserved